mdigital
» » Σπ. Σκορδίλης, Λένα Νταϊνά - Του Μπουζουκιού Μου Το Μινόρε / Ότι Χτίζεται Δε Μένει

Σπ. Σκορδίλης, Λένα Νταϊνά - Του Μπουζουκιού Μου Το Μινόρε / Ότι Χτίζεται Δε Μένει download mp3 album

Σπ. Σκορδίλης, Λένα Νταϊνά - Του Μπουζουκιού Μου Το Μινόρε / Ότι Χτίζεται Δε Μένει download mp3 album
Performer:
Σπ. Σκορδίλης
Album:
Του Μπουζουκιού Μου Το Μινόρε / Ότι Χτίζεται Δε Μένει
Style:
Laïkó
Released:
1966
FLAC vers. size:
1735 mb
MP3 vers. size:
1832 mb
WMA vers. size:
1816 mb
Other formats
AAC MIDI VOX AA WMA ADX VQF
Rating:
4.6 ★
Votes:
864

About . 66 σημάδια ότι το τέλοσ του κόσμου πλησιάζει.

Lena platonos λενα πλατωνοσ μουσικοσ,πιανιστα,στιχουργοσ,συνθετρια ηλεκτρονικησ και εντεχνησ μουσικησ.

ς ἀλάβαστρον μύρου τὸ αἷμά σου προσενήνοχας τῷ σῷ νυμφίῳ Χριστῷ, Κυριακὴ μάρτυς ἀθλοφόρε ἀήττητε∙ ἀντάμειψιν δὲ εἴληφας, στέφος ἄφθαρτον παρ' αὐτοῦ ἀξιάγαστε. θεν καὶ τὸν ἀρχέκακον ἐχθρὸν, ὡραίοις σου ποςὶ κατεπάτησας, τῇ ἐπικλήσει τοῦ σωτηρίου ὀνόματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ διὸ καὶ οὐρανίων θαλάμων ἠξιώθης, ὡς παρθένος καὶ μάρτυς Χριστοῦ πολύαθλε. κεῖ δὲ προσευχηθείσης τῆς Ἁγίας, ἔγεινε μεγάλος σεισμὸς, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐκρημνίσθησαν τὰ εἴδωλα καὶ ἔγιναν ὡσὰν κονιορτός. πηκολούθησε δὲ πρὸς τούτοις ἀνεμοστρόβιλός τις, ὅστις ἐσκόρπισεν εἰς τὸν ἀέρα τὸν κονιορτὸν τῶν εἰδώλων, ἀστραπὴ δὲ ἐπιπεσοῦσα, κατέκαυσε τὸ πρόσωπον τοῦ ἄρχοντος Ἱλαριανοῦ. θεν ἐκεῖνος κρημνισθεὶς ἀπὸ τὸν θρόνον του ἐξέψυξεν. λθὼν δὲ ἄλλος ἄρχων διάδοχος ἐκείνου, καὶ μαθὼν ταῦτα, κατεδίκασε νὰ καῇ ἡ Ἁγία εἰς τὸ πῦρ.

σχύς μου ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ. Iskhýs mou hē agápē toû laoû. The people's love my strength. The complete text of this fragment by Heraclitus is: πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους (War is the father of all and the king of all; and some he has made gods and some men, some bond and some free). άντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει καὶ δὶς ἐς τὸν αὐτὸν ποταμὸν οὐκ ἂν ἐμβαίης. Pánta khōreî kaì oudèn ménei kaì dìs es tòn autòn potamòn ouk àn embaíēs

Οθεν δηλον 9 ότι ή νίκα μεν επεστελλε ίίορινθίοις, αμφίβολο ν %ν το της τοιαύτης αποδημίας αύτοΰ' οτε δε 'Ρωμαίοις 9 0 κεκυρωμενον λοιπόν. ούτου δε όμολογουμενου, ιτάαγ€ ό δηλον, οτι αυτη μετ εκεινας ή επιστολή. αι ή προς Ε ^Οεσσάλονικεας δε εμοι δοκεΐ πρότερα της προς Β Κορινθίους είναι. Έιπειδη γαρ ηκουσε του Χρίστου λβγοντος, 16 " ΤΙετρε, φιλεΐς με', ποίμαινε Γ τά πρόβατά μου" και τούτον μεγιστον ορον έκφεροντος αγάπης, μεθ υπερβολής αυτόν επεδείκνυτο. Ύουτον ουν και ημείς ζηλώσαντες, ει και μη την οικουμενην, μηδε πόλεις ολόκληρους κα) εθνη, άλλα την οικιαν έκαστος ρυθμιζετω την εαυτού, την γυναίκα, τα. παιδία, τοί/ς φίλους, τους γείτονας.

μεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς σὺ λέγεις, ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ᾿ ὑμῶν ἐστι· περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ, οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. ίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. έγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ᾿ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾿ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός μου. Καὶ ὑμνήσαντες, ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. ότε λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς·

αίνεται δέ ὅτι ἔκτισε καί δεύτερον ἐγκλειστήριον καί ἡσύχαζεν ἐν αὐτῷ˙ ποῦ δέ τοῦτο ἔκτισεν, ἄδηλον εἶναι˙ συμπεραίνεται ὅμως ὅτι καί τό δεύτερον ἐγκλειστήριόν του ἦτον, ἤ μέσα εἰς τόπον παράμερον τοῦ ἀνωτέρου Κοινοβίου, ἤ ἔξω, πλησίον τοῦ Κοινοβίου. ν τῇ ἀρχῇ δέ τῆς ἡσυχίας του, τρεῖς μόνους ἄρτους ἔφερον αὐτῷ τήν ἑβδομάδα ἐκ τοῦ Κοινοβίου καί ἐτρέφετο (Ἀπόκρ. β')˙ ἀλλ᾿ ὅμως εἰς τόσον ἄκρον πένθος ἐπέδωκεν ἑαυτόν ὁ τρισμακάριος καί τοσαύτην γλυκύτητα ἐλάμβανεν ἐκ τῶν δακρύων, ὥστε ὅπου ἀπό τήν ἡδονήν ἐκείνην τήν ἀνέκφραστον, ἔφθασεν εἰς τό νά τρώγῃ καί πίνῃ ἕνα ὀλίγον. ς οὖν ἐπληρώθη ὁ καιρός, κἀγώ ἐφανέρωσα ὑμῖν. αί ἐπειδή ἐλογίσω, ὅτι ἐξ ὧν φορῶ παρέχω σοι, ἰδού ἐπί τοῦ ἀδελφοῦ ἐπῆρα τό κουκούλιόν μου ἀπό τῆς κεφαλῆς μου, καί ἔπεμψά σοι αὐτό δι᾿ αὐτοῦ, εἰπών˙ δός αὐτῷ καί φέρε σοι ἀντ᾿ αὐτοῦ ἄλλο.

Tracklist Hide Credits

Α Σπ. Σκορδίλης* - Λένα Νταϊνά Του Μπουζουκιού Μου Το Μινόρε
Lyrics By – Σ. Οικονομόπουλος
Β Σπ. Σκορδίλης* - Λένα Νταϊνά Ότι Χτίζεται Δε Μένει
Lyrics By – Λένα Νταϊνά

Companies, etc.

  • Record Company – Greek Phonograph Record House

Credits

  • Directed By [Ὀρχήστρας] – Σπ. Σκορδίλη*
  • Music By, Vocals – Σπ. Σκορδίλης*
  • Vocals – Λένα Νταϊνά

Notes

Made in Greece.

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout (Side A Label): 7RCAGr 1751
  • Matrix / Runout (Side B Label): 7RCAGr 1752
  • Rights Society: ΒΙΕΜ
  • Other (Licence Number Side A): 38656-1670-66
  • Other (Licence Number Side B): 38659-1667-66